АНАЛИЗИ ВО УРИНА


АНАЛИЗИ ВО УРИНА


Уринарен статус со 13 хемиски параметри

Клиничко значење:

Квалитативниот преглед опфаќа испитување на: специфична тежина, pH, протеини, глукоза, кетони, билирубин, крв, нитрити, леукоцити и др.