Маркери за анемија


Маркери за анемија


Fe (Серумско железо)

Клиничко значење:

Железото е составен дел на хемоглобинот koj го врзува кислородот и го пренесува до сите клетки.

Дневните вредностите на железото во крвта се многу варијабилни, (и до 100%), заради малата концентација во циркулацијата (0,1%). Поради тоа, најдобар параметар за резервите на железо е одредувањето на трансфеин и феритин.

Концентрацијата на железото во крвта е од големо значење за дијагностика и следење на феро дефицитната анемија.

Феритин

Клиничко значење:

Феритинот претставува комплекс на протеини и железо.

Се наоѓа во сите ткива, а најмногу го има во коскената срцевина, во црниот дроб и слезенката.

Нивото на феритинот во серумот е одраз на целокупната количина на железо во телото.

Трансферин

Клиничко значење:

Трансферинот претставува гликопротеин кој има улога во:

-  дијагноза, диференцијална дијагноза и следење на промените
во метаболизмот на железото кај различни етиологии.

TIBC (Вкупен капацитет на врзување на железото)

Клиничко значење:

Железото во крвта се пренесува со протеинот трансферин. Од количината на трансферин зависи колку железо може да се врзе, односно колкав е вкупниот капацитет на врзување на железотo (TIBC).

Пораст на TIBC се јавува кога е ниска концентрацијата на железо, заради компензаторна синтеза на трансферин и кај некроза на црниот дроб заради отпуштање на феритин.

UIBC (Незаситен капацитет на врзување на железото)

Клиничко значење:

Физиолошки, само еден  дел од серумскиот трансферин е врзан за железото, а другиот е слободен, т.е. незаситен.

Тој дел на трансферинот кој сеуште може да врзе железо се означува как незаситен  капацитет на врзување на железото (UIBC).

Витамин Б12 (Vitamin B12)

Клиничко значење:

Витаминот Б 12  е неопходен во метаболичките процеси, синтеза на ДНК и регенерација на црвени крвни зрнца.

Причини за негов дефицит најчесто се: атрофија на желудечната слузница, оштетување на цревата, губење на цревниот витамин В12 и др.

Недостатокот на витаминот В12 предизвикува мегалобластна анемија.