ЈОНОГРАМ

ЈОНОГРАМ - ISE + FOTOMETRIC

*     КАЛИУМ (во плазма)

*     КАЛИУМ (во серум)

*     КАЛИУМ (во урина)

*     НАТРИУМ (во серум/ плазма)

*     НАТРИУМ (во урина)

*     ХЛОРИДИ (во серум/ плазма)

*     ХЛОРИДИ (во урина)

*     КАЛЦИУМ (во серум/ плазма)

*     КАЛЦИУМ (во урина)

*     ФОСФАТИ (во серум/ плазма)

*     ФОСФАТИ (во урина)

*     МАГНЕЗИУМ (во серум/ плазма)


КАЛИУМ (во плазма)
Група на анализи Електролити

Вид на примерок Плазма 
Критични вредности < 2,8 mmol/l
> 6,2 mmol/l 
Време на изработка Итни случаи за 1 час, останатите истиот ден

Интерференции 1) Хемолизирани и јако липемични примероци не смеат да се анализират
2) EDTA (8 g/l): < 7,2%
3) Nа-цитрат (10 g/l): < 27,5%
4) Nа-оксалат (<1,1 mmol/l): < 33,7%
Референтни вредности
До 4 д: М: 3,1 до 5,2
Ж: 3,1 до 5,2 (mmol/l)
До 2 мј: М: 3,2 до 6
Ж: 3,2 до 6 (mmol/l)
До 1 г: М: 3,5 до 5,6
Ж: 3,5 до 5,6 (mmol/l)
До 8 г: М: 3,6 до 4,4
Ж: 3,6 до 4,4 (mmol/l)
До 17 г: М: 3,6 до 4,2
Ж: 3,6 до 4,2 (mmol/l)
> 17 г: М: 3,5 до 4,7
Ж: 3,5 до 4,7 (mmol/l)
Клиничко значење
Покачено Аддисонова болест, бубрежно оштетување, дијабетична кетоацидоза, тешко оштетување на ткивата, интраваскуларна хемолиза, тешки изгореници, тромбоцитоза, лекови.
Намалено: Долготрајно повраќање, тешки проливи, интестинални фистули, бубрежна тубуларна ацидоза, Фанцониев синдром, хипералдостеронизам, Cushingov синдром, стеноза на пилорус со алкалоза, алкохолизам, епинефрин.
Биолошка варијабилност 
Покачено Хемолиза ин виво и ин витро, исхрана богата со Калиум, дехидратација, стрес, адреналин,хепарин, хистамин (интравенски), индометацин, литиум, 
сукцинилколин, пеницилин, 
тетрациклини, манитол, продолжено лекување Калиум, хируршки зафати, трансфузиии на
крв, ГТТ,
Намалено: Бременост, гладување, висока телесна температура, стрес, кортикостероиди, 
ACTH,фуросемид глукоза, глукагон, инсулин.
КАЛИУМ (во серум)
Група на анализи Електролити

Вид на примерок Серум 
Критични вредности < 2,8 mmol/l
> 6,2 mmol/l
Неонатална критична вредност: <2,6 mmol/l ; >7,6 mmol/l 
Време на изработка Итни случаи за 1 час, останатите истиот ден

Интерференции 1) Хемолизирани и јако липемични примероци не смеат да се анализираат
2) EDTA (8 g/l): < 7,2%
3) Nа-цитрат (10 g/l): < 27,5%
4) Nа-оксалат (< 1,1 mmol/l): < 33,7%
Референтни вредности 3.60 - 5.50 mmol/l
До 3 г: М: 3 до 7
Ж: 3 до 7 (mmol/l)
До 8 г: М: 3,5 до 6
Ж: 3,5 до 6 (mmol/l)
До 20 г: М: 3,6 до 5
Ж: 3,6 до 5 (mmol/l)
> 20 г: М: 3,9 до 5,1
Ж: 3,9 до 5,1 (mmol/l)
Клиничко значење
Покачено Аддисонова болест, бубрежно оштетување, дијабетична кетоацидоза, тешко оштетување
на ткива, интраваскуларна хемолиза, тешки изгореници, примарен и секундарен алдостеронизам, бубрежен тубуларен синдром, метаболичка ацидоза, метаболичка 
алкалоза.
Намалено: Долготрајно повраќање, тешки проливи, интестинални фистули, бубрежна тубуларна 
ацидоза, Фанцонијев синдром, хипералдостеронизам, Cushingov синдром, стеноза на 
пилорусот со алкалоза.
Биолошка варијабилност 
Покачено Хемолиза ин виво и ин витро, исхрана богата со Калиум, дехидратација, стрес, 
адреналин, хепарин, хистамин (интравенски), индометацин, литиум, сукцинилколин, пеницилин, тетрациклини, манитол, продолжено лекување со Калиум, хируршки 
операции, трансфузии на крв, ГТТ.
Намалено: Бременост, гладување, висока телесна температура, стрес, кортикостероиди, ACTH, фуросемид глукоза, глукагон, инсулин.
Намалено: EDTA


НАТРИУМ (во серум/ плазма)
Група на анализи Електролити

Вид на примерок Серум , плазма
Критични вредности <120 mmol/l
>160 mmol/l 
Време на изработка Итни случаи за 1 час, останатите истиот ден

Интерференции 1) Хемолизирани и јако липемични примероци не смеат да се анализираат.
2) Намалуваат Натриум: билирубин, уреа, цитрат, хепарин, Липемија .
3) Покачуваат Натриум: ацетат, бензалконихлорид, бензалконихепарин, 
Nа-флуорид, Nа-хепарин, Nа-оксалат, триглицериди.
Референтни вредности 135.00 - 155.00 mmol/l
До 7 д: М: 134 до 145
Ж: 134 до 145 (mmol/l)
До 1 г: М: 134 до 142
Ж: 134 до 142 (mmol/l)
До 8 г: М: 134 до 143
Ж: 134 до 143 (mmol/l)
До 20 г: М: 135 до 144
Ж: 135 до 144 (mmol/l)
> 20 г: М: 137 до 146
Ж: 137 до 146 (mmol/l)
Клиничко значење
Покачено Дехидратација, нефроген диабетес инсипидус, хипералдостеронизам, 
Cushingov синдром, адренокортикална инсуфициенција, нефропатија со губиток на
соли,бубрежна тубуларна ацидоза, дијабетес меллитус, неприкладно излачување 
на ADH, алкалоза
Намалено: Аддисонова болест, полидипсија, хипо-алдостеронизам, наследна адренална
хипертензија, декомпензација на срцето, цироза на црн дроб, нефротски 
синдром, малигни болести и надворбубрежна загуба на Натриумот, 
адренокортикална хиперфункција, намалена гломеруларна филтрација,
олигурија, предбубрежна азотемија.
Биолошка варијабилност 
Покачено Телесен напор, дехидратација, орални контра-цептиви, стрес, андрогини, 
кортикостероиди, ACTH, естрогени, метилдопа, Натриумов бикарбонат, инсулин 
аналитички: анти-коагуланси кои што содржат Натриум.
Покачено/Намалено: Годишно време, дневен ритам.
Намалено: Етанол, хипергликемија, бременост, недоволен внес на солите, менструација, 
фуросемид, уреа, хепарин, инфузии сиромашни со Натриум, прекумерно потење.
Покачено аналитички: антикоагуланси кои содржат Натриум.ХЛОРИДИ (во серум/ плазма)
Група на анализи Електролити

Вид на примерок Серум , плазма
Критични вредности <75 mmol/l
>125 mmol/l 
Време на изработка Итни случаи за 1 час, останатите истиот ден

Интерференции 1) Намалуваат хлоридите: Аденин, К-оксалат, Nа-цитрат, флуорид. 
2) Ги зголемува хлоридите: борна киселина.
Референтни вредности 95,00 - 108,00 mmol/l
До 6 мј: М: 96 до 111
Ж: 96 до 111 (mmol/l)
До 1 г: М: 96 до 108
Ж: 96 до 108 (mmol/l)
До 8 г: М: 96 до 109
Ж: 96 до 109 (mmol/l)
> 8 г: М: 97 до 108
Ж: 97 до 108 (mmol/l)
Клиничко значење
Покачено Декомпензација на срцето, бубрежна тубуларна ацидоза, акутно бубрежно оштетување, метаболичка и респирациска ацидоза, хиперпаратироидизам, дехидратација.
Намалено: Долготрајно повраќање, пиелонефритис, метаболичка алкалоза, дијабетична 
кетоацидоза, отруење со салицилати.
Биолошка варијабилност 
Покачено/Намалено: Годишно време, дневен ритам
Покачено Дехидратација, андрогини, кортикостероиди, естрогени, метилдопа, 
Долготрајно лекување со натриум хлорид.
Намалено: Висока телесна температура, бикарбонати, хипонатремија, 
кортикостероиди, ACTH, фуросемид манитол, лаксативи (хронична 
употреба), теофилин.КАЛЦИУМ (во серум/ плазма)
Група на анализи Електролити

Вид на примерок Серум , плазма

Критични вредности < 1,65 mmol/l
>3,5 mmol/l 
Време на изработка Итни случаи за 1 час, останатите истиот ден

Интерференции 1) Хемолиза: (< 5 g/l): < 3% 
2) Иктеричност: (< 684 µmol/l билирубин): < 3%
3) Липемија: (< 1000 mg/dl Интралипид): <10%
Референтни вредности 2.02 - 2.60 mmol/l
До 8 г: М: 2,15 до 2,8
Ж: 2,15 до 2,8 (mmol/l)
До 15 г: М: 2,16 до 2,63
Ж: 2,16 до 2,63 (mmol/l)
> 15 г: М: 2,14 до 2,53
Ж: 2,14 до 2,53 (mmol/l)
Клиничко значење
Покачено Примарен хиперпаратироидизам, метастатски карцином на коските, лимфоми, леукемија, мултипли миелом, карциноми који излачуваат PTH, саркоидоза, Аддисонова болест, тиреотоксикоза, Pagetova болест, респирациска ацидоза.
Намалено: Хипопаратироидизам, малапсорпциски синдром, акутен панкреатитис, цироза на црн дроб, остеомалација, хронична бубрежна болест, наследен рахитис зависен од витамин Д.
Биолошка варијабилност 
Покачено/Намалено: Годишно време, дневен ритам.
Покачено Долготраен телесен напор, претерано изложување на сонце, орални контрацептиви, андрогини, Калциумови соли, диуретици (хронична употреба), витамин Д, естрогени, PTH, прогестерон.
Намалено: Бременост, лактација, антиконвулзиви, калцитонин, кортикостероиди, диуретици (почетен учинок), естрогени, гастрин, глукагон, глукоза, инсулин, магнезиумови соли, фосфати, трансфузии на крв.

ФОСФАТИ (во серум/ плазма)
Група на анализи Електролити

Вид на примерок Серум , плазма

Критични вредности <0,32 mmol/l
>2,9 mmol/l 
Време на изработка Истиот ден

Интерференции 1) Хемолиза (< 3,5 g/l): < 10% 
2) Иктеричност (< 684 µmol/l билирубин): < 3%
3) Липемија (< 800 mg/dl Интралипид): <10%
Референтни вредности Возрасни 0,81 - 1,62 mmol/l
Деца 1,30 - 2,26 mmol/l
До 1 мј: М: 1,25 до 2,5
Ж: 1,25 до 2,5 (mmol/l)
До 1 г: М: 1,15 до 2,15
Ж: 1,15 до 2,15 (mmol/l)
До 8 г: М: 0,95 до 1,8
Ж: 0,95 до 1,8 (mmol/l)
До 14 г: М: 1,11 до 1,73
Ж: 1,11 до 1,73 (mmol/l)
До 16 г: М: 1,07 до 1,64
Ж: 1,07 до 1,64 (mmol/l)
> 16 г: М: 0,79 до 1,42
Ж: 0,79 до 1,42 (mmol/l)
Клиничко значење
Покачено Хронично откажување на бубрезите, хипопара-тироидизам, коскени тумори, Аддисонова болест, акромегалија, дијабетична кетоацидоза, труење со витамин Д, хипертироидизам, авитаминоза Д (нормалан внес фосфата и низок внес на Калциум), бубрежна тубуларна ацидоза, ацидоза.
Намалено: Хиперпаратироидизам, рахитис, остеомалација, Фанцонијев синдром, дијабетична кома, хиперин-сулинизам, хипопаратироидизам,авитаминоза Д (висок внес на Калциум).
Биолошка варијабилност 
Покачено/Намалено: Годишно време, дневен ритам.
Намалено: Етанол, аминокиселини, анестетици, антиконвулзиви, калцитонин, адреналин, естрогени, фруктоза, инсулин, хемодијализа.
Покачено орални контрацептиви, менопауза, бременост, исхрана богата со фосфати, заздравување на фрактурите на коските, стрес, андрогини, витамин Д фуросемид, hGH, PTH, фосфати, тетрациклини.МАГНЕЗИУМ (во серум/ плазма)
Група на анализи Електролити

Вид на примерок Серум , плазма

Критични вредности < 0,41 mmol/l
> 5,0 mmol/l 
Време на изработка Истиот ден

Интерференции 1) Хемолиза: (<1, 5 g/l): < 10 % 
2) Иктеричност: (<479 µmol/l билирубин)<10%
3) Липемија: (< 1000 mg/dl Интралипид): <10%
4) Калциум:( <7,5 mmol/l):< 3 %
Референтни вредности 0.80 - 1.00 mmol/l
До 8 г: М: 0,65 до 1,03
Ж: 0,65 до 1,03 (mmol/l)
До 20 г: М: 0,74 до 0,97
Ж: 0,74 до 0,97 (mmol/l)
> 20 г: М: 0,65 до 1,05
Ж: 0,65 до 1,05 (mmol/l)
Клиничко значење
Покачено Откажување на бубрезите, дијабетична кетоацидоза, хипотироидизам, Аддисонова болес.
Намалено: Цироза на црн дроб, хронични проливи, акутен панкреатитис, улцерозен колитис, хипопаратироидизам, хипералдостеронизам, малапсорпциски синдром, труење со дигиталиси.
Биолошка варијабилност 
Намалено: Бременост, лактација, исхрана богата со масн киселини и фосфати, исхрана сиромашна со протеини,орални контрацептиви, алдостерон, инсулин, Калциум глуконат.
Покачено/Намалено: дневен ритам, хемолиза ин виво и ин витро, менопауза, менструација, дехидратација, прогестерон, витамин Д.
Намалено: Аналитички: Калциум глуконат.
Покачено Аналитички: трихлороцтена киселина.
КАЛИУМ (во урина)
Група на анализи Електролити

Вид на примерок 24-часовна урина
Критични вредности Нема податоци во литературата

Интерференции 1) Намалуваат Калиум: аланин
2) Покачуваат Калиум: борна киселина, солна киселина, тимол, толуен, кофеин, цитрат
Референтни вредности
М: 25 до 125
Ж: 25 до 125 (ммол/24ч)
Клиничко значење
Покачено Примарен и секундарен алдостеронизам, бубрежен тубуларен синдром, метаболичка ацидоза, метаболичка алкалоза.
Намалено: Адренокортикална хиперфункција.
Биолошка варијабилност 
Покачено Кортикостероиди, ACTH, калцитонин, пеницилин, сулфати, диуретици.
Намалено: Аланин, амилоид анестетици, адреналин, xGH

НАТРИУМ (во урина)
Група на анализи Електролити

Вид на примерок 24-часовна урина

Критични вредности Нема податоци во литературата
Време на изработка Истиот ден

Интерференции 1) Намалуваат Натриум: циклоспорини.
2) Покачуваат Натриум: оцтена киселина, борна киселина, солна киселина, толуен, кофеин.
Референтни вредности
М: 40 до 220
Ж: 40 до 220 (mmol/24h)
Клиничко значење
Покачено Адренокортикална инсуфициенција, нефропатија со губиток на солите,бубрежна тубуларна ацидоза, дијабетес меллитус, неприкладно излачување на ADH, алкалоза.
Намалено: Н.адворбубрежна загуба на Натриум, адренокортикална хиперфункција, намалена гломеруларна филтрација, олигурија, предбубрежна азотемија
Биолошка варијабилност 
Покачено Диуретици, калцитонин, допамин, хепарин, прогестерон (високи дози), сулфати.
Намалено: Пременструациска ретенција на Натриум и вода, кортикостероиди, адреналин.
ХЛОРИДИ (во урина)
Група на анализи Електролити

Вид на примерок 24-часовна урина

Критични вредности Нема податоци во литературата
Време на изработка Истиот ден

Интерференции Покачуваат: Атриски натриуретски пептид, мозочен натриуретски пептид, кофеин, ксантин.
Референтни вредности
М: 110 до 250
Ж: 110 до 250 (mmol/24h)
Клиничко значење
Покачено Бубрежна болест, адренокортикална инсуфициенција.
Намалено: Адренокортикална хиперфункција.
Биолошка варијабилност 
Покачено Зголемен внес на солите, диуретици.


КАЛЦИУМ (во урина)
Група на анализи Електролити

Вид на примерок Примерок на урина, 24-часовна урина

Критични вредности Нема податоци во литературата
Време на изработка Истиот ден

Интерференции 1) аскорбат (<2,8 mmol/l): <5%
2) Магнезиум (<1,65 mmol/l): ♥%
Референтни вредности
М: 2,5 до 7,5
Ж: 2,5 до 6,2 (mmol/24h)
Клиничко значење
Покачено Хиперпаратиреоидизам, коскени метастази, остеопороза, Cushingov синдром, акромегалија, бубрежна тубуларна ацидоза, идиопатска Хиперкалциурија, тиреотоксикоза,Pagetova болест, саркоидоза, Wilsonova болест..
Намалено: Хипопаратиреоидизам, рахитис, остеомалација, акутни нефритис, малигни болести, хипотиреоидизам, целијакија, стеатореа.
Биолошка варијабилност 
Покачено Прекуерна изложеност на сонце, ацетазоламид амониум-хлорид, калцитонин, кортикостероиди, глукоза, xGH, PTH, имобилизација, витамин Д 
аналитички: онечишење со соли на Калциум.
Намалено: Орални контрацептиви, бикарбонати, диуретици (хронична употреба), PTH (зголемена тубуларна ресорпција).

ФОСФАТИ (во урина)
Група на анализи Електролити

Вид на примерок Примерок на урина, 24-часовна урина

Критични вредности Нема податоци во литературата
Време на изработка Истиот ден

Интерференции 1) Иктеричност (<684 µmol/l ): <5%
2) хемолиза (<5 g/l): <5%
Референтни вредности
М: 12,9 до 42
Ж: 12,9 до 42 (mmol/24h)
Клиничко значење
Покачено Хипертиреоидизам, авитаминоза Д (нормалан внес фосфата и низок внес на Калциум), бубрежна тубуларна ацидоза, ацидоза,
Намалено: хипопаратиреоидизам, авитаминоза Д (висок внес на Калциум).
Биолошка варијабилност 
Покачено/Намалено: Дневен ритам.
Покачено Долгоготрајна имобилизација, бикарбонати, калцитонин, кортикостероиди, PTH, фосфати.
Намалено: Манитол.