CK-MB (Креатин киназа изоензим MB)

Клиничко значење:  

CK-MB (Креатин киназа изоензим MB)

Креатин киназа е специфичен маркер за дијагноза на AMI (акутен миокарден инфаркт) кој се јавува во крвта во првите 2-6h по настанување на истиот. Клинички важен во дијагноза на траума на срце, некои мускулни дистрофии и кај некои пациенти на дијализа.